Vilkår for brilleabonnement i Synoptik

Lej briller med alt inkluderet til fast månedlig betaling - se vores vilkår her

Generelle Vilkår og Betingelser for Synoptik Brilleabonnement  All-InclusiveTM
Gældende fra 17. oktober 2022

1. GENERELT
Nedenstående Generelle Vilkår og Betingelser gælder for Kundens Synoptik Brilleabonnement All-Inclusive aftale med Synoptik Danmark A/S, CVR: 6275 6217, Lyskær 1, 2730 Herlev (i det følgende benævnt “Synoptik”).
Kunden indgår en løbende aftale med Synoptik om leje af mindst to (2) par Briller, der er gældende indtil den opsiges og ophører ved udløbet af opsigelsesperioden.
Synoptik gør særligt opmærksom på, at
1. Synoptik i tilfælde af tyveri, tab, røveri eller skade foretager reparation eller udleverer et tilsvarende par Briller mod betaling af et gebyr (se nærmere pkt. 12)
2. Synoptik ikke er ansvarlig for, om Kunden kan opnå tilskud til Aftalen fra en offentlig - eller privat - forsikring, f.eks. fra Sygeforsikringen “danmark” (se nærmere pkt. 14)
3. Kunden ikke er berettiget til at indgå en ny abonnementsaftale med Synoptik før tre (3) måneder efter den dato, hvor Aftalen ophørte, medmindre Kunden betaler et opstartsgebyr på 2.500 kr. (se nærmere pkt. 15)

Kunden skal fremvise cpr-nr. eller andet tilsvarende person- eller identifikationsnummer med adresse i EU.

Når Kunden har underskrevet Aftalen, modtager Kunden en kopi af Aftalen i butikken eller på den e-mailadresse, som Kunden har oplyst.

2. DEFINITIONER
“Generelle Vilkår og Betingelser” skal forstås som disse generelle vilkår og betingelser for Synoptik Brilleabonnement All-Inclusive aftaler. “Aftalen” skal forstås som den af Kunden underskrevne Synoptik Brilleabonnement All-Inclusive aftale samt eventuelle ombytninger eller tilføjelser, som foretages i Aftalens Løbetid i henhold til pkt. 8 og 9.

“Aftalens Løbetid” skal forstås som den periode, hvori Aftalen er gældende. Aftalen har ingen slutdato.

“Bytteservice” skal forstås som Kundens mulighed for at ombytte hvert par Briller én gang inden for 60 dage efter Underskriftsdatoen.

“Ombytning” skal forstås som Kundens mulighed for at ombytte et (1) par Briller, der indgår i Aftalen, når der er forløbet 12 måneder fra Underskriftsdatoen.

“Minimumsperiode” skal forstås som den periode, hvori Aftalen er gældende uden at kunne opsiges.

“Briller” skal forstås som både briller og solbriller med eller uden styrke. 

“Kunden” betyder den person, som har indgået Aftalen.

“Månedlig Abonnementsbetaling” skal forstås som den samlede månedlige lejebetaling, som Kunden skal betale. Den Månedlige Abonnementsbetaling
fastsættes på baggrund af den Månedlige Leje for hvert enkelt par Briller i Aftalen.

“Månedlig Leje” skal forstås som den beregningsmæssige andel af den Månedlige Abonnementsbetaling for hvert enkelt par Briller, som fastsættes i butikken inden Aftalen indgås.

“Underskriftsdatoen” skal forstås som den dag, hvor Kunden underskriver Aftalen.

"Bestillingsdatoen" skal forstås som den dag, hvor Kunden bestiller, der inkluderes i Aftalen på Underskriftdatoen.

3. LEJE AF BRILLER
Aftalen indebærer, at Kunden lejer mindst to (2) par Briller. I Aftalen skal indgå mindst et (1) par briller eller solbriller med styrke og må højst indgå to (2) par briller eller solbriller uden styrke.   

Aftalen indgås i en Synoptik-butik i Danmark, når Synoptik har meddelt Kunden, at Brillerne er klar til afhentning.

Den Månedlige Abonnementsbetaling fastsættes på baggrund af den Månedlige Leje for hvert enkelt par Briller, og denne anføres i Aftalen.

For at kunne indgå en aftale om Briller med styrke kræves det, at Kunden får foretaget en Udvidet Synsprøve af Synoptiks egen optiker. Kunden skal ikke betale for denne synsprøve. For børn under 10 år er en recept fra en øjenlæge tilstrækkelig.

4. FORTRYDELSESRET OG BYTTESERVICE
Efter underskrivelse af Aftalen er Kunden ikke berettiget til at fortryde Aftalen.

Kunden har ret til at anvende Bytteservice for de Briller, der er omfattet af Aftalen, i 60 dage fra Underskriftsdatoen. For solbriller uden styrke gælder det, at de skal være plomberet, for at man kan anvende Bytteservice. Bytteservice kan anvendes én gang pr. par Briller. Dette indebærer, at Kunden ikke kan anvende Bytteservice for det nye par Briller, som Kunden har ombyttet til i løbet af perioden på 60 dage. Hvis de Briller, som Kunden ombytter til, har en højere Månedlig Leje end de Briller, der ombyttes, kan Synoptik opjustere den Månedlige Abonnementsbetaling tilsvarende med virkning fra udleveringsdatoen for de ombyttede Briller.

Kunden er ikke berettiget til at anvende Bytteservice på Briller, som Kunden har modtaget i henhold til pkt. 12.

5. EJENDOMSRET OG BRUGSRET
Alle Briller, der er omfattet af Aftalen, ejes af Synoptik. Kunden har i henhold til Aftalen kun ret til at anvende Brillerne til privat brug. Kunden må ikke udlåne eller udleje Brillerne til andre. Kunden skal udvise normal forsigtighed med Brillerne.

Ved Aftalens ophør skal samtlige Briller tilbageleveres til Synoptik. Brillerne kan frikøbes af Kunden i henhold til pkt. 18.

6. INKLUDEREDE UDVIDEDE SYNSPRØVER
I Aftalens Løbetid har Kunden ret til løbende at få foretaget en Udvidet Synsprøve hos Synoptiks optiker uden ekstraomkostninger. Kunden vil modtage indkaldelse til synsprøve ca. 1 gang om året.

7. UDSKIFTNING TIL NYE GLAS VED ÆNDRET STYRKE I AFTALENS LØBETID
Kunden har ret til nye glas i Aftalens Løbetid, hvis det viser sig nødvendigt at ændre styrken efter en synsprøve hos Synoptiks optiker. Det er en forudsætning for, at Kunden har ret til nye glas, at Synoptiks optiker vurderer, at stellet har en sådan konstruktion eller er i en sådan stand, at det er muligt at skifte glassene, uden at stellet går itu. Hvis de nye glas har en anden værdi end de gamle glas, og således har indvirkning på den Månedlige Leje, vil den Månedlige Abonnementsbetaling blive justeret tilsvarende med virkning fra udleveringsdatoen. Kunden kan kun skifte til billigere glas, hvis Synoptiks optiker anbefaler dette. Efter udskiftningen bekræfter Synoptik ændringen skriftligt over for Kunden.

Udskiftning af glas gælder ikke for Briller uden styrke.

8. OMBYTNING AF BRILLER I AFTALENS LØBETID
Ud over den Bytteservice, der fremgår af pkt. 4, har Kunden ret til at foretage Ombytning af et (1) par Briller, der indgår i Aftalen, når der er forløbet 12 måneder fra Underskriftsdatoen eller når som helst derefter. Hvis Kunden foretager Ombytning, vil Kunden derefter have ret til at foretage Ombytning på ny, når der er forløbet 12 måneder fra seneste Ombytning. Der kan ombyttes et (1) par Briller ad gangen.
Hvis de Briller, som Kunden ombytter til, har en anden Månedlig Leje end de Briller, der ombyttes, vil den Månedlige Abonnementsbetaling blive justeret tilsvarende med virkning fra udleveringsdatoen.
Kunden skal tilbagelevere det ombyttede par Briller til Synoptik. Kunden har ret til at frikøbe det ombyttede par Briller i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i pkt. 18.
Ombytningen kan ske i enhver Synoptik-butik i Danmark. Efter Ombytningen bekræfter Synoptik ændringen skriftligt over for Kunden. De nye Briller afhentes i den butik, hvor Ombytningen blev foretaget.

9. TILFØJELSE AF YDERLIGERE BRILLER I AFTALENS LØBETID
I Aftalens Løbetid har Kunden ret til at tilføje yderligere Briller til Aftalen. Det indebærer, at den Månedlige Abonnementsbetaling opjusteres med den Månedlige Leje for de tilføjede Briller.
Tilføjelse af yderligere Briller sker i en valgfri Synoptik-butik i Danmark, dog ikke via Synoptiks webshop. Efter bestillingen bekræfter Synoptik ændringen skriftligt over for Kunden. Afhentning af de tilføjede Briller sker i den butik, hvor bestillingen fandt sted.

10. REDUKTION I ANTALLET AF BRILLER I AFTALENS LØBETID
Hvis antallet af Briller i Aftalen overstiger to (2) par, har Kunden ret til at lade et eller flere par Briller udgå af Aftalen, dog således at der fortsat skal være minimum to (2) Briller i Aftalen. Det er en betingelse for, at et par Briller kan udgå af Aftalen, at disse Briller har været omfattet af Aftalen i mindst 12 måneder. Kunden er forpligtet til at tilbagelevere de udgåede Briller til en Synoptik-butik i Danmark. 

Hvis Kunden lader Briller udgå af Aftalen, vil den Månedlige Abonnementsbetaling blive nedjusteret med den Månedlige Leje for de udgåede Briller med virkning fra tidspunktet for tilbageleveringen. Kunden har ret til at frikøbe de udgåede Briller i henhold til pkt. 18. Efter ændringen bekræfter Synoptik ændringen skriftligt over for Kunden.

11. SERVICE AF BRILLER M.V.
Efterjustering, rengøring og mindre vedligeholdelse er inkluderet i Aftalen.

12. TRYGHED VED SKADE ELLER BORTKOMST
I tilfælde af tyveri, tab, røveri eller skade foretager Synoptik reparation eller udleverer et tilsvarende par Briller mod betaling af et gebyr.

Hvis Brillerne er blevet beskadiget let og kan repareres, skal Kunden betale et gebyr, som svarer til summen af de beskadigede Brillers Månedlige Leje for tre (3) måneder, dog maksimalt 1.500 kr.

I tilfælde af tyveri, røveri, tab eller totalskade, så Brillerne ikke kan repareres, skal Kunden betale et gebyr, som svarer til summen af de bortkomne/totalskadede Brillers Månedlige Leje for seks (6) måneder, dog maksimalt 1.500 kr.

Det er en forudsætning for, at Kunden kan benytte denne mulighed, at Kunden ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt i forbindelse med, at Brillerne blev beskadiget eller bortkom.

De Briller, som Kunden modtager, er ikke omfattet af Bytteservice i pkt. 4.

13. AFTALER MED MINDREÅRIGE
Ved indgåelse af aftale med en kunde, der er under 18 år, er det nødvendigt at indhente samtykke fra dennes juridiske værge. 

Aftalen skal underskrives af værgen, som bliver den aftale-ansvarlige. Den aftale-ansvarlig/værgen hæfter dermed for betalinger for alle underskrevne Aftaler.


14. BETALINGSBETINGELSER OG BETALINGSOPLYSNINGER
Betaling af den Månedlige Abonnementsbetaling påbegyndes med virkning fra Underskriftsdatoen. Hvis Kunden vælger at gøre brug af Bytteservice, udskifte glas i sine briller, ombytte briller eller forøge/reducere antallet af Briller i henhold til pkt. 4, 7, 8, 9 og 10, kan den Månedlige Abonnementsbetaling blive ændret.

En ændring af den Månedlige Abonnementsbetaling i henhold til pkt. 4, 7, 8 og 9 har virkning fra udleverings-datoen, og en ændring i henhold til pkt. 10 har virkning fra tidspunktet for tilbageleveringen.

Kunden kan betale via Betalingsservice (gebyr p.t. 5,50 kr.) eller ved bankoverførsel. Såfremt andre betalingsmetoder er tilgængelige, vil de kunne tilmeldes via dit selvbetjeningsunivers Mit Synoptik. Betalingsbetingelserne fremgår i øvrigt af Kundens faktura.

Den Månedlige Abonnementsbetaling betales forud. Den første fakturabetaling omfatter betaling for den del af måneden, der løber fra Underskriftsdatoen frem til førstkommende faktura.

Synoptik er ikke ansvarlig for, om Kunden kan opnå tilskud til Aftalen fra en offentlig eller privat forsikring, f.eks. fra Sygeforsikringen “danmark”. Ethvert forhold mellem Kunden og forsikrings-selskabet er Synoptik uvedkommende.
Kunden er således ansvarlig for selv at undersøge, ansøge og håndtere et eventuelt tilskud fra en forsikring.

Aftalen er betinget af, at Kunden ikke er registreret i RKI eller Debitor Registret.
Synoptik kan foretage en kreditundersøgelse af Kunden.

Synoptik udsender information, herunder bekræftelser, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, inkasso-skrivelser og meddelelser vedrørende Aftalen via brev, e-mail, digital post eller de til enhver tid mulige digitale kommunikationsformer.

I så fald benytter Synoptik de kontaktoplysninger, som Kunden har udleveret til Synoptik.

Synoptik kan vælge at sende alle meddelelser vedrørende Aftalen via e-mail, digital post eller de til enhver tid mulige digitale kommunikationsformer.

Kunden er forpligtet til at sikre, at Synoptik har Kundens korrekte e-mailadresse.

15. AFTALENS MINIMUMSPERIODE OG OPSIGELSESVARSEL M.M.
Aftalen er bindende fra Underskriftsdatoen og indtil den opsiges, hvorefter Aftalen ophører ved udløbet af opsigelsesperioden. Aftalen kan opsiges af Kunden med et varsel på løbende måned + 1 måned, når der er gået 5 måneder. Aftalen har således en Minimumsperiode på mindst 6 måneder fra Underskriftsdatoen.

Aftalen kan opsiges af Kunden f.eks. via telefon, e-mail, brev eller i en Synoptik-butik. Synoptik bekræfter opsigelsen via e-mail til Kunden. Efter opsigelse fortsætter Aftalen indtil en eventuel Minimumsperiode ophører, og tilbagelevering af Brillerne er sket (pkt. 17).

Efter opsigelse af Aftalen er Kunden ikke berettiget til at indgå en ny abonnementsaftale med Synoptik før tre (3) måneder efter den dato, hvor Aftalen ophørte. Hvis Kunden ønsker at indgå en ny abonnementsaftale med Synoptik, inden der er gået tre (3) måneder, skal Kunden betale 2.500 kr. i opstartsgebyr.

Synoptik har ret til at opsige Aftalen efter Underskrifts-datoen med et rimeligt varsel. Aftalen ophører herefter ved udløbet af opsigelsesperioden.

16. MISLIGHOLDELSE OG OPHÆVELSE AF AFTALEN
Hvis den Månedlige Abonnementsbetaling ikke sker rettidigt, sender Synoptik en betalingspåmindelse til Kunden. Hvis betaling ikke sker i henhold til de betalingsbetingelser, der fremgår af betalings-påmindelsen sender Synoptik to (2) rykkerskrivelser til Kunden med 10 dages mellemrum, hvortil der vil blive pålagt et rykkergebyr efter rentelovens til enhver tid gældende regler. Hvis betalingen ikke sker herefter, anses Aftalen for misligholdt, og Synoptik vil være berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel.

Hvis Kunden ud over betalingsforsinkelse i væsentligt omfang overtræder disse Generelle Vilkår og Betingelser, vil Synoptik bede Kunden om at berigtige forholdene. Hvis Kunden ikke foretager berigtigelse, vil Aftalen anses for misligholdt, og Synoptik vil være berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel.

Kunden er forpligtet til at tilbagelevere Brillerne inden for 8 dage og betale forfaldne Månedlige Abonnements-betalinger, rykkergebyrer og eventuelle morarenter pr. påbegyndt måned efter rentelovens til enhver tid gældende regler, hvis Aftalen ophæves af Synoptik. Derudover er Synoptik berettiget til at modtage betaling for de resterende Månedlige Abonnementsbetalinger, der indgår i Aftalens Minimumsperiode.

17. VED AFTALENS OPHØR
Ved Aftalens ophør skal Kunden tilbagelevere de Briller, der er omfattet af Aftalen. Kunden har dog ret til at frikøbe Brillerne i overensstemmelse med de regler, der fremgår af pkt. 18.
Hvis Kunden ikke tilbageleverer Brillerne ved Aftalens ophør eller frikøber disse, er Kunden forpligtet til at betale Månedlig Abonnementsbetaling frem til den dato, hvor Kunden foretager tilbagelevering eller frikøb.
Briller, der tilbageleveres til Synoptik, skal være i acceptabel stand med hensyn til normal slitage.
Hvis Kunden ved Aftalens ophør har mistet Brillerne eller hvis Brillerne er beskadigede, kan Synoptik kræve erstatning med et beløb svarende til den pris, som Kunden skulle have betalt, hvis Kunden havde valgt at frikøbe Brillerne i henhold til pkt. 18.

18. FRIKØB AF BRILLER
Kunden har ret til at frikøbe et eller flere par Briller, når Aftalen ophører.

Hvis et par Briller har været omfattet af Aftalen i

• 0-5 måneder fra Underskritsdatoen, er frikøbsprisen 24 gange den Månedlige
Leje,
• 6-12 måneder fra Underskriftsdatoen, er frikøbsprisen 18 gange den
Månedlige Leje,
• 13-24 måneder, er frikøbsprisen 12 gange den Månedlige Leje,
• 25-36 måneder, er frikøbsprisen 6 gange den Månedlige Leje,
• mere end 36 måneder, er frikøbsprisen 3 gange den Månedlige Leje.

Eksempel: Hvis Kunden ønsker at frikøbe et par Briller, der har været omfattet af Aftalen i to (2) år (dvs. 24 måneder), og som har en Månedlig Leje på 200 kr.,
beregnes frikøbsprisen på følgende måde:

Frikøbspris: 12 x 200 = 2.400 kr.

Kunden skal derfor betale 2.400 kr. for at kunne frikøbe de pågældende Briller.

På samme måde har Kunden ret til at frikøbe Briller, der er udgået af Aftalen, i henhold til pkt. 10.

Briller frikøbes i den stand, hvori de er og forefindes. Services ophører fra frikøbsdatoen.

Er brillen ombyttet i henhold til pkt. 8 eller tilføjet i henhold til pkt. 9, regnes frikøbsprisen fra Underskriftsdatoen for udlevering af den pågældende brille. I øvrige tilfælde regnes frikøbsprisen fra Underskriftsdatoen for den første gang brillen blev udleveret.

19. BEHANDLING AF KUNDENS PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med indgåelsen af Aftalen vil Synoptik skulle behandle en række oplysninger om Kunden, bl.a. Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer / fødselsdag, oplysninger om kundens syn (helbredsoplysninger), købshistorik og betalings-oplysninger.
I Synoptiks persondatapolitik kan Kunden læse mere om Synoptiks behandling af Kundens personoplysninger, bl.a. om hvilke rettigheder kunden har. Kunden kan læse persondatapolitikken på Synoptiks hjemmeside, https://www.synoptik.dk/ persondata--og-cookie-politik/ eller bede om at få udleveret persondatapolitikken i Kundens Synoptik-butik.
Hvis Kunden har spørgsmål til behandlingen af Kundens personoplysninger og udøvelsen af Kundens rettigheder i henhold til reglerne om databeskyttelse, kan Kunden henvende sig til Synoptiks databeskyttelsesrådgiver (DPO), tlf. +45 36737755 eller DPO@synoptik.dk.

20. ÆNDRINGER I DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER SAMT OVERDRAGELSE
Synoptik har ret til at ændre prisen og/eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, hvis formålet er at imødekomme:
• øgede omkostninger forbundet med Aftalen, fx i forhold til afgifter,betalingsgebyr til tredjemand, omkostninger til administration og lignende,
• lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn.
Ændringer vil altid blive varslet i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Hvis Synoptik har pligt til at sende varslingen direkte til Kunden, kan det ske via e-mail, e-Boks, almindelig post, betalingsoversigt eller de andre til enhver tid mulige digitale kommunikationsformer. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan Kunden opsige Aftalen i henhold til pkt. 15.
Uanset tidspunktet for varslingen kan en ændring tidligst træde i kraft fra det tidspunkt, hvor Minimumsperioden ophører.
Hvis Synoptik har en legitim grund til at antage, at en tredjemand kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen, er Synoptik berettiget til at overdrage Aftalen helt eller delvist til tredjemand. Synoptik er ligeledes berettiget til at overdrage Aftalen helt eller delvist til et andet selskab i Synoptik-koncernen. I tilfælde af en overdragelse er Synoptik forpligtet til at informere Kunden.
Synoptik er til enhver tid berettiget til at overdrage sin ret til betaling i henhold til Aftalen til tredjemand. I tilfælde af en eventuel overdragelse skal Synoptik informere Kunden herom.
Kunden må ikke overdrage aftalen til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Synoptik.

21. FORCE MAJEURE
Synoptik bærer intet ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Generelle Vilkår og Betingelser, såfremt den manglende opfyldelse skyldes en omstændighed, der ligger uden for Synoptiks kontrol, også kaldet force majeure. Synoptik bærer intet ansvar for varigheden af en sådan forhindring. Synoptik skal informere Kunden, hvis der foreligger en force majeure-omstændighed.
Såfremt force majeure-omstændig-heden, der ligger uden for Synoptiks kontrol, varer i mere end to (2) måneder, har Kunden og Synoptik ret til at opsige Aftalen.

22. LOVVALG OG TVISTER
Dansk lovgivning finder anvendelse på denne Aftale.
Tvister skal i første omgang søges løst i mindelighed i en Synoptik-butik. Kunden har ret til at klage over Aftalen til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Kunden kan også klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Synoptik følger altid en afgørelse fra en af disse klageinstanser. I sidste instans afgøres tvister ved de almindelige danske domstole.

23. SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål vedrørende Aftalen eller de Generelle Vilkår og Betingelser, bedes du kontakte en af Synoptiks fysiske butikker. 

 

Hvem kan have glæde af at leje?

  • Dig, der kan lide at variere dit look  
  • Dig, der lever et aktivt liv med behov for flere par briller
  • Dig, der har børn, som ikke kan undvære briller
  • Eller måske … dig?

Synoptik Brilleabonnement All-InclusiveTM henvender sig til alle, som både vil have trygheden ved det ekstra par i skuffen og den frihed, det giver at have flere par at vælge imellem. I abonnementet kan du frit vælge, om du vil have tre forskellige par briller at skifte imellem til daglig for at ændre dit look, eller om du vil mikse med enten solbriller eller måske en sportsbrille. Og har du børn, er der en god tryghed i at vide, at der altid ligger et ekstra par i skuffen, hvis uheldet en dag skulle være ude på legepladsen el-ler på cyklen. Det er helt op til dig, hvordan dit brillemiks skal se ud, og hvad det skal koste.

Bestil tid